Koszyk: 0 szt, 0,00 zł
Stary sklep

Kategorie

Szybki kontakt

601 389 854
52 341 09 96


ul. Moniuszki 1
85-092 Bydgoszcz

Polityka prywatności

INFORMACJE PRAWNE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Hurtowni Motoryzacyjnej ASMOT

 

Administrator Danych Osobowych

i kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób dokonujących zakupu jest Andrzej Sporny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hurtownia Motoryzacyjna ASMOT Andrzej Sporny, u. Moniuszki1, 85-092 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem email: asmot.byd@interia.pl.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe klientów będą przetwarzane na podstawie przesłanek:

- przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy w celu obsługi i rozliczenia zamówienia;

- obowiązek prawny ciążący na administratorze w zakresie udokumentowania transakcji handlowych;

- prawnie uzasadniony interes administratora  w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Komu udostępniamy dane klientów

Dane osobowe osób dokonujących zakupu w ASMOT Andrzej Sporny mogą być udostępniane bankom, operatorom płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi transportowe i wsparcia IT dla Administratora. Dane osobowe przetwarzane w związku z zakupem towarów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura zakupu towaru.

Jakie prawa przysługują klientom, których dane osobowe przetwarzamy

Przysługuje Pani/Panu prawo do:  dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia ich. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupu w ASMOT Andrzej Sporny.

Czy dane osobowe klientów są poddawane profilowaniu

Dane osobowe klientów nie będą poddawane profilowaniu, i nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

 

Polityka Prywatności

Hurtownia Motoryzacyjna ASMOT Andrzej Sporny

Postanowienia ogólne

W ASMOT szczególnie dbamy o ochronę prywatności naszych klientów i kontrahentów. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Hurtownia Motoryzacyjna ASMOT Andrzej Sporny, ul. Moniuszki 1, 85-092 Bydgoszcz jest administratorem danych osobowych klientów, kontrahentów i innych osób kontaktujących z nami. Korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, które przetwarzają dane w imieniu administratora, są to firmy transportowe i firmy świadczące usługi informatyczne.

Jako świadome i odpowiedzialne przedsiębiorstwo wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Opracowaliśmy i aktualizujemy polityki i procedury jak również szkolimy się w celu podnoszenia naszej wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Do czego wykorzystujemy dane

Dane kontaktowe pozyskane od naszych klientów służą obsłudze transakcji i do wysyłki zakupionego  towaru. Podmiotom trzecim udostępniamy dane osobowe gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności aby chronić interesy Klientów, a w szczególności zapewniamy, aby dane były:

* przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla tej osoby, której dane dotyczą;  

* zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i przetwarzane zgodnie z tymi celami;

*adekwatne oraz ograniczone co do celu w jakim są przetwarzane;

* prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

* przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;

* przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.

Twoje dane przetwarzamy zwykle wtedy, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy.

W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jak administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów Ordynacji Podatkowej czy Ustawy o rachunkowości.

Jakie prawa przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych

Staramy się aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielać wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

* informacji przy pozyskiwaniu danych osobowych;

* informacji udzielanych na wniosek  - o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;

* sprostowania danych;

* bycia zapomnianym;

* ograniczenia przetwarzania;

* przenoszenia danych;

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

* informacji o naruszeniu ochrony danych.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa wyślij wiadomość na adres asmot.byd@interia.pl.

Jak będziemy się z Toba kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

Jak długo będzie trwała realizacja Twoich praw

w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania

Podwykonawcy – nasze podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, chroniące Twoje dane osobowe.

Jak dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

* analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;

* notyfikacja naruszeń;

* sporządzanie rejestru czynności przetwarzania danych;

* retencja danych;

* realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej aktualne zalecenia Europejskiej Rady Ochrony Danych(EDPB)  i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Retencja danych czyli okres ich przechowywania

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy:

* ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum,

* ustalenie terminu usuwania danych osobowych i kryteriów ustalania tego terminu lub okresowego przeglądu.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentów rachunkowych). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

Pliki cookies

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych strony  do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.